foto
The National - regulamin koncertu

 25 listopada w hali COS Torwar w Warszawie wystąpi zespół The National. Grupa, na której czele stoi charyzmatyczny Matt Berninger, wraca do Polski z nowym materiałem. Wydawnictwo nosi tytuł 

„I Am Easy To Find” i ukaże się 17 maja. Organizatorem koncertu jest agencja Charm Music.
 

 Regulamin Uczestnictwa w Koncercie The National 25 listopada 2019 r. w hali COS Torwar w Warszawie

 
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Charm Music Sp. z o.o. ("Organizator") oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.
1.2 Uczestnikami imprezy mogą być osoby pełnoletnie, małoletnie od 16 roku życia posiadające do wglądu pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w imprezie lub w towarzystwie upoważnionej osoby dorosłej, a pozostałe małoletnie, które do dnia imprezy nie ukończyły 16 roku życia w towarzystwie pełnoletniego opiekuna posiadającego przy sobie dokument tożsamości oraz ważny imienny bilet wstępu. Przy wejściu na imprezę będą sprawdzane legitymacje/ dokumenty potwierdzające wiek wszystkich uczestników (w przypadku dzieci do 6 roku życia opiekun może posiadać dowolny dokument potwierdzający wiek dziecka).
1.3 Dzieci do 2 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie bezpłatnie bez przydzielonego miejsca siedzącego.
1.4 Dla osób z niepełnosprawnością wydzielony zostanie specjalny sektor na terenie imprezy. W celu zakupu biletu wstępu należy skontaktować się pod adresem: niepełnosprawni@ebilet.pl.
1.5 Dystrybutorami biletów wstępu na imprezę są eBilet Polska Sp. z o.o., Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 lok. 01.045, 03-901 Warszawa, Empik S.A., ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa, GoOut Sp. z o.o., ul. Szamoty 5, 02-495 Warszawa.
 
2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy
2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego i higieniczno-sanitarnego imprezy i dołożenie wszelkich starań, by impreza miała niezakłócony przebieg. Kontrola dokumentów będzie obejmowała sprawdzenie, czy wiek uczestników jest zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2.2. Kupującemu zawierającemu umowę przez internetowy system dystrybucji Biletów, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w związku z czym bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.
 
2.3 Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 
2.4 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego przebiegu imprezy. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości lub zmiany wykonawcy supportującego), posiadacz biletu wstępu będzie miał prawo do zwrotu biletu wstępu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet wstępu opiewa.
2.5 W przypadku, gdy posiadaczowi biletu wstępu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem kwoty na jaką bilet wstępu opiewa, posiadacz biletu wstępu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu (włącznie z internetowym dystrybutorem biletów w przypadku biletów kupionych przez internet), w którym bilet wstępu został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu koncertu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 2.4 powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku kwota zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet wstępu zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.
 
3. Bezpieczeństwo imprezy
3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:
(a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
(b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby uczestnik opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
(c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, noszących buty o metalowych zakończeniach z oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie oraz nie okazującym ważnego dokumentu tożsamości zgodnego z danymi osobowymi umieszczonymi na bilecie (i potwierdzającego wiek uczestnika imprezy.
(d) W przypadkach gdy Organizator będzie musiał zmienić uczestnikowi miejsce ze względów bezpieczeństwa lub technicznych, dołoży starań, by przydzielić miejsce tej samej kategorii. Gdyby przydzielenie miejsca tej samej kategorii nie było możliwe, posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet wstępu bez potrącania żadnych kosztów, albo podwyższy kategorię biletu wstępu bez obowiązku ponoszenia przez uczestnika dodatkowych kosztów. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w imprezie, przed dniem imprezy, za zwrotem odpowiednio całości kwoty, na jaką opiewa bilet wstępu.
3.2 Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z wyspecjalizowanych lub profesjonalnych aparatów fotograficznych, w tym z wymienną optyką, statywów, kamer, laptopów, tabletów, dronów oraz wszelkich urządzeń audio-video jest zabronione (z wyłączeniem telefonów komórkowych). Organizator zapewnia możliwość złożenia wymienionego sprzętu w depozycie za opłatą w wysokości 20 zł.
3.3 Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z urządzeń laserowych, urządzeń typu selfie stick, własnego jedzenia (z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim), napojów w tym napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych. 
3.4  Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy walizek, toreb, toreb podróżnych, plecaków i innych przedmiotów o wymiarach przekraczających format 25 cm x 25 cm x 25 cm.
3.5 Wykaz wizualny przedmiotów zabronionych został określony w załączniku do przedmiotowego regulaminu.
 
4. Postanowienia końcowe
4.1 Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie znacznego natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Zalecane jest używanie stoperów.
4.2 Oficjalne programy, gadżety i pamiątki będą sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.
 
4.3 Zakupiony bilet wstępu należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Osobom, którym odmówiono wstępu na imprezę lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z imprezy z przyczyn określonych w regulaminie lub ze względu na zachowanie niezgodne z prawem nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet ani inne roszczenia przeciwko Organizatorowi.
4.4 Bilet wstępu nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do wtórnych celów handlowych. 
4.5 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie wstępu, próba skopiowania lub użycie w nieautoryzowanej promocji lub działalności komercyjnej unieważnia bilet bez prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu. Organizator zastrzega, że będzie przeciwdziałał zorganizowanym próbom działania niezgodnego z prawem opisanego w zdaniu pierwszym niniejszego podpunktu. W konsekwencji zakup kilkudziesięciu biletów wstępu w celu uzyskania korzyści majątkowej związanej z odsprzedażą, próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji może skutkować unieważnieniem biletu wstępu bez prawa do zwrotu ceny biletu wstępu, a także odpowiedzialnością karną opisaną w art. 133 Kodeksu wykroczeń.
4.6 Ważność biletu wstępu zostanie zweryfikowana systemem skanującym i przez sprawdzenie niepowtarzalności kodu kreskowego na bilecie wstępu. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.
4.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 
 

powrót
Dotychczas...
The National
COS Torwar / 2019-11-25
Warszawa
Dead Can Dance
COS Torwar / 2019-06-22
Warszawa
Dead Can Dance
COS Torwar / 2019-06-21
Warszawa
Deus
B90 / 2019-05-02
Gdańsk
Steve Hogarth
Stary Maneż / 2018-12-15
Gdańsk
Ed Sheeran
PGE Stadion Narodowy / 2018-08-12
Warszawa
Ed Sheeran
PGE Stadion Narodowy / 2018-08-11
Warszawa
Gogol Bordello
Eter / 2013-06-19
Wrocław / Booking
Gogol Bordello
Stodoła / 2013-06-18
Warszawa / Booking
Dead Can Dance
Dom Muzyki i Tańca / 2013-06-14
Zabrze / Booking
Dead Can Dance
Opera Leśna / 2013-06-12
Sopot / Booking
Dead Can Dance
Hala Stulecia / 2013-06-11
Wrocław / Booking
The Offspring
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
Cypress Hill
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
Fatboy Slim
Orange Warsaw Festival / 2013-05-26
Warszawa / Booking
>>

Home | O nas | Galeria | Partnerzy | Kontakt
© 2009 copyright by charmmusic.pl